ملاقات مردمی فرماندار شوشتر خوراک خبرخوان خوراک اتم

۱۲:۱۳
جلسه ملاقات عمومی با فرماندار شوشتر مطابق دوشنبه هر هفته برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، دکتر دهدشتی به همراه کجبافی و پارسازاده معاونان فرماندار، در دیدارهای مردمی، مشکلات مطرح شده را مورد پیگیری قرار دادند. در ادامه بخوانید