معاون عمرانی فرمانداری شوشتر خوراک خبرخوان خوراک اتم

معاون عمرانی فرمانداری شوشتر:

18:03
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی در این نشست اظهار کرد: نیازسنجی مهارت در این شورا با توجه به داشته ها و ظرفیت ها مورد بررسی قرار گیرد تا ارائه آموزش های مهارتی در راستای ایجاد اشتغال هدایت شود. نادر پارسازاده افزود: مهارت آموزی باید در شهرستان که از قطب های جدی در تولیدات صنایع مختلف است، نمایی بیشتر داشته باشد و در دستورکار مدیران قرار گیرد. وی گفت: مهارت های آموزشگاه های فنی و حرفه ای باید به سمت شغل های تازه تاسیس و نوین در بسترهای مختلف حرکت کند. وی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری هم بیان کرد: مشاغل… در ادامه بخوانید