دیدار عمومی فرماندار شوشتر خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، سید محسن سید موسوی فرماندار شهرستان در جلسه ملاقات مردمی مسائل و مشکلات مطرح شده از سوی مراجعان را بررسی و دستورات لازم را برای پیگیری صادر کرد. محمد حسن کجبافی و نادر پارسازاده معاونان فرماندار نیز در این دیدارها، موضوعات مردم را مورد بررسی و پیگیری قرار دادند. در ادامه بخوانید