بازدید بخشدار مرکزی از مجتمع کشت گلخانه‌ای پاپایا جهت اجرای نمونه آن در شوشتر

ایرج شیاسی بخشدار مرکزی شهرستان شوشتر به همراه برخی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها، از مرکز گلخانه پاپایا در اندیمشک بازدید کردند.

این بازدید به منظور بررسی نمونه ای از کشت گلخانه ای جهت اجرای طرح در روستاهای حائز شرایط در روستاهای بخش مرکزی شوشتر صورت گرفت.

۲۸