برگزاری جلسه کارگروه هوای پاک شهرستان شوشتر

جلسه کارگروه هوای پاک به ریاست نادر پارسازاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان شوشتر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوشتر، در این جلسه مدیریت پسماند کارخانه ها و تعیین تکلیف قدر السهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها با توجه به شاخص جمعیتی مشخص بررسی گردید.

همچنین تشکیل کارگروه نهضت کمربند سبز به منظور حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها، حریم سبز بزرگ راه ها و کمربند سبز شهر ها و روستا ها مورد تاکید و تصویب قرار گرفت.

احداث بوستان های جدید توسط شهرداری ها به منظور افزایش سرانه فضای سبز از دیگر نکات مطرح شده در جلسه بود.

پارسازاده با اشاره به اهمیت کاهش ایجاد آلایندگی هوا خصوصاً کارخانه های آسفالت، بر گاز سوز نمودن این کارخانه ها با همکاری اداره گاز تاکید کرد.

۲۵۵