اسامی نامزدهای عضویت در انتخابات شورای اسلامی شهر شوشتر

در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم شهر شوشتر می رساند که ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر شوشتر به شرح زیر قابل مشاهده و دریافت می باشد:

فرم۲۸_شهر شوشتر

۱۳۴۹