تمجید نماینده استاندار از عوامل برگزاری انتخابات شوشتر

گورویی نماینده استاندار و همکار فرماندار در برگزاری انتخابات در شوشتر:

یکی از بهترین تیم های انتخابات را در شوشتر دیدم. با درایت مهندس پنبه‌دانه‌پور فرماندار شوشتر و دستگاه‌های امنیتی و اجرایی هیچ خللی در روند برگزاری انتخابات مشاهده نشد. رقابت در شوشتر تنگاتنگ بود اما بسیار خوب و مناسب و با سلامت کامل مدیریت و بدون چالش برگزار گردید.

۳۶